Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK

Program strojni tehnik je štiriletni program, zaključi se s poklicno maturo in je  ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. Program zajema splošne predmete, strokovne module, ki so obvezni in izbirni, odprti kurikul, ki ga šola oblikuje v sodelovanju z lokalnim gospodarstvom, praktični pouk na šoli ter praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Dijaki morajo v okviru programa opraviti  tudi 352 ur interesnih dejavnosti. Strokovno področje strojnih tehnikov je dokaj široko saj obsega delo na CNC strojih, programiranje, zahtevnejše montaže, pripravo tehnologij… Odprti kurikul obsega: Tehniško mehaniko, Snovanje, Tehnologijo, Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu, Strojništvo, Tehniško matematiko. Pri opravljanju praktičnega usposabljanja z delom sodelujemo z ekonomsko šolo in smo vključeni v projekt »Erasmus +«. Tako  imajo naši dijaki možnost opravljanja praktičnega usposabljanja  z delom tudi v tujini. Letos odhaja pet dijakov na  praktično izobraževanje z delom v Španijo. Štiriletno izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, izdelek oziroma storitev z zagovorom. Veliko naših dijakov nadaljuje izobraževanje na različnih višjih in visokih šolah, kar nekaj na naši višji šoli, program strojništvo. Peti predmet na maturi pa dijakom omogoča vpise na različne univerzitetne programe. Največ dijakov izbere kot peti predmet Mehaniko.

STROJNI TEHNIK – PTI

Program strojni tehnik – PTI je dvoletni program in ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. V program se vpisujejo dijaki, ki so uspešno zaključili poklicno šolo in pridobili naziv  avtoserviser, oblikovalec kovin-orodjar, avtoklepar, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, urar, zlatar… Program je dokaj razgiban in je nadgradnja poklicnega izobraževanja. Zaključi se s poklicno maturo (podobno kot strojni tehnik). Program je bolj teoretično naravnan, saj  vpisani dijaki že obvladujejo praktična znanja. Program vsebuje splošnoizobraževalne predmete, strokovne module, praktičen pouk na šoli, 76 ur praktičnega  usposabljanja z delom pri delodajalcih, odprti kurikul in  interesne dejavnosti. Odprti kurikul zajema: Tehniška mehanika, Orodja in avtomatizacija, Strojništvo, kot priprava na drugi predmet poklicne mature. Tudi v tem programu odhajata v letošnjem letu dva dijaka na PUD v Španijo.

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

Program oblikovalec kovin je triletni program, zaključi se z zaključnim izpitom in   je ovrednoten   s 180 kreditnimi točkami. Program je dokaj praktično naravnan, saj imajo dijaki preko 900 ur praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih in preko 800 ur praktičnega pouka na šoli. Trije dijaki tega programa bodo v letošnjem šolskem letu opravljali PUD  na Finskem  in v Estoniji.  Dijaki pridobijo znanja in spretnosti s področja obdelave kovin  in materialov, različnih tehnoloških postopkov, CNC  obdelav… Teoretična znanja dijaki nadgradijo s praktičnim poukom na šoli, kot tudi pri delodajalcih. V okviru odprtega kurikula dijaki pridobijo znanja s področja vzdrževanja strojev in naprav, posebnih obdelav, spajanja… Program se zaključi  z zaključnim izpitom, ki obsega : pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu  večina  dijakov nadaljujejo šolanje na programu strojni tehnik-PTI. Šolanje poteka še dve leti, zaključi se s poklicno maturo in dijaki pridobijo peto stopnjo strokovne izobrazbe oziroma naziv strojni tehnik.

AVTOSERVISER

Avtoserviser je program, ki traja tri leta, zaključi se z zaključnim izpitom in  je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. Dijaki v okviru šolanja spoznajo motorna vozila, njihove sestavne dele, spoznajo mehaniko in tehniko motornih vozil, pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike in elektronike… Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, ki so obvezni in izbirni, odprti kurikul, interesne dejavnosti, praktični pouk na šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Tudi ta program je dokaj praktično naravnan, saj je praktičnega pouka na šoli preko 800 ur in praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih preko 900 ur.  Trije dijaki  bodo letos opravljali PUD na Finskem ali v Španiji. V triletnem izobraževanju  so dijaki na praktičnem izobraževanju pri delodajalcih kar 24 tednov. Dijaki opravljajo praktično izobraževanje v različnih avtomehaničnih delavnicah in servisih, kjer  šolsko znanje obogatijo s praktičnimi izkušnjami. Odprti kurikul, ki ga je šola oblikovala s sodelovanju z lokalnim gospodarstvom sestavljajo naslednji moduli: Nemščina, Krmilni sistemi na vozilu, Vzdrževanje drugih vozil, Komunikacijski sistemi v vozilu.  Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki zajema  pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev z zagovorom. Veliko dijakov po uspešno končanem poklicnem izobraževanju nadaljujejo šolanje na programi PTI, nekaj pa se jih tudi zaposli, saj  dobremu avtoserviserju ni težko  najti zaposlitve.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Izobraževanje na tem programu traja dve leti, zaključi se z zaključnim izpitom in je  ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.  V program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred osnovne šole, oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost oziroma zaključil osnovnošolsko obveznost po prilagojenem programu. Program omogoča dijakom, da se seznanijo s tehnično dokumentacijo in znajo brati manj zahtevne delavniške risbe, spoznajo sestavne elemente in delovanje različnih naprav, spoznajo različna orodja in njihovo delovanje, naučijo se ročnih obdelovalnih postopkov, znajo uporabiti merila in spoznajo merilne postopke, pridobijo temeljna znanja iz obdelave, spajanja, elektrotehnike, toplotne obdelave… Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki zajema izdelek oziroma storitev in zagovor.  Tudi ta program je praktično naravnan, saj imajo dijaki 900 ur praktičnega izobraževanja na šoli in 152 ur praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.


(Število obiskov: 2.024)
Dostopnost