Predstavitev šole

Ustanovitev strojne šole sega v leto 1981, z uvedbo usmerjenega izobraževanja. Prvo leto je pouk potekal v prostorih nekdanje gimnazije, po letu 1982 pa v novih prostorih današnjega Šolskega centra.

Z nastanitvijo v novih prostorih se je strojna šola pričela širiti in pridobivati nove programe. Število dijakov se je spreminjalo, v šolskem letu 2020/21 imamo vpisanih 288 dijakov v petih programih, in sicer: strojni tehnik, strojni tehnik PTI, oblikovalec kovin- orodjar, avtoserviser in pomočnik v tehnoloških procesih

Hitre gospodarske spremembe, tehnološki napredek, novi organizacijski pristopi, pojav vedno novih poklicev ter novih znanj so zahtevali spremembo izobraževalnega sistema tudi na področju strojništva. V šolskem letu 2008 smo začeli tudi na področju strojništva uvajati prenovljene programe, ki so kompetenčno zasnovani. Sestavljajo ga vsebine teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Teoretične vsebine so zajete v obveznih in izbirnih modulih ter odprtem kurikulu, ki ga je šola pripravila v sodelovanju z delodajalci, praktično izobraževanje pa izvajamo na šoli in pri delodajalcih. V vseh programih so vključene tudi interesne dejavnosti, ki pokrivajo široko paleto vsebin, s katerimi pomagamo dijakom vstopiti v svet odgovorne odraslosti.

V tem šolskem letu smo začeli postopek ponovnega preverjanja umestitve določenih izbirnih modulov in izbranih vsebin odprtega kurikula v izvedbeni kurikul; eden od ciljev je tudi povečanje vključitve dijakov v izobraževanje znotraj Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij (ICST). V to bomo vključili tudi delodajalce. Istočasno poteka tudi projekt revizije izobraževalnih programov v srednjem šolstvu na državnem nivoju, ki bo prinesel določene spremembe tudi na področju strojništva.

Zadnjih deset let strojne šole je zaznamoval zelo hiter razvoj računalništva in  računalniško podprtih tehnologij na vseh področjih: od načrtovanja, do avtomatizacije procesov in proizvodnje. Šola v vseh programih zelo veliko pozornosti posveča spoznavanju naprednih tehnologij. Vsako leto posodobimo programsko opremo za modeliranje in CNC obdelavo, v delavniško okolje pa smo uvedli tudi nove tehnologije: elektroerozijo, novejše varilne aparate in podobno. Na področju CNC tehnologije dijaki uporabljajo didaktične stroje EMCO, ki so namenjeni spoznavanju te tehnologije in izdelavi prvega izdelka po lastnem programu na CNC stroju, nadaljujejo pa tudi na industrijskih strojih v ICST.

ICST je po treh letih delovanja že močno zaznamoval aktivnosti na področju strojništva na šoli, vsekakor pa njegovih zmogljivosti še zdaleč nismo izkoristili. Izziv mladim, sedanjim in bodočim dijakom ostaja, da razmislijo o znanju in kompetencah, ki bi jih znotraj ICST lahko pridobili. Priložnost imajo, da se tudi sami skušajo dogovoriti s svojimi delodajalci za dodatna usposabljanja v okviru načrtovanega PUD ali da si za zaključno nalogo v okviru poklicne mature ali zaključnega izpita izberejo temo, ki bi jo lahko realizirali tudi z uporabo razpoložljive tehnologije v ICST.

Strojni tehniki poleg osnovnih strojniških znanj spoznavajo tudi postopke modeliranja in načrtovanja izdelkov, izdelave prototipov s 3D tiskanjem ter prostorskim skeniranjem, na osnovi modelov v CAD programu pa spoznavajo tudi postopke programiranja obdelave z različnimi programskimi orodji. Seznanijo se tudi z zanimivimi vsebinami s področja avtomatizacije, seveda pa spoznavajo še druga področja strojništva, kot sta energetika in učinkovita raba energije. Dijaki se udeležujejo tudi različnih srečanj, strokovnih konferenc, izmenjav v tujini in državnih tekmovanj, kjer so več let zapored dosegali prva mesta npr. na natečaju za najboljše rešitve z uporabo programskega orodja Pro Engineer. V zadnjih letih uspešno zastopajo strojno šolo tudi na tekmovanju PIKO – projekcije in kotiranje. Več let so dijaki strojni tehniki vključeni tudi v mednarodne izmenjave, kjer zelo uspešno predstavljajo svoja znanja in spoznavajo drugačna delovna okolja. Praviloma so nad izmenjavami zelo navdušeni in zato je vsako leto zanimanje za izmenjavo večje.

Maturitetne naloge, ki jih dijaki izdelajo v okviru poklicne mature, so mnogokrat zelo zanimive ter kažejo na širino in kvaliteto osvojenih znanj. Številni dijaki, ki so se po zaključku izobraževanja vpisali na univerzitetni študij, so dosegli zavidljiva znanja in so priznani strokovnjaki v mnogih uveljavljenih podjetjih.

Tudi dijaki v poklicnih programih spoznavajo novosti na svojih področjih. Oblikovalci kovin – orodjarji  veliko časa posvetijo spoznavanju obdelave na klasičnih in tudi CNC obdelovalnih strojih, kjer spoznajo zakonitosti obdelave in se tako pripravijo na uvajanje v proizvodne procese v industrijskem okolju. Tega dodobra spoznajo med praktičnim izobraževanjem v podjetjih. Nekateri med njimi so se že odločili za izmenjavo v tujini in tudi tam preverili svoja znanja.

Podobno tudi dijaki avtoserviserji na učnih vozilih spoznavajo novejše tehnologije in tudi klasične mehanske dele. Računalniška tehnologija je v sodobnih vozilih že povsem običajna, prav tako kombinirani viri pogonskih energentov. Z učenjem dveh tujih jezikov se pripravljajo tudi na delo v avtoservisnih delavnicah, kjer se bodo lahko soočili tudi s tujci, ali pa bodo to znanje uporabili na izmenjavi v tujini. Pri tem velja omeniti, da si pomagajo z mednarodno uveljavljenimi programskimi orodji, kot je Autodata, ki je zanimivo s strokovnega in jezikovnega stališča.

Pomembno področje, na katerega se bomo usmerili v prihodnosti, pa bodo vsekakor električna vozila.

Dijaki  strojne šole v času izobraževanja obiščejo priznano avtomobilsko tovarno v Nemčiji ali Italiji ter obiščejo različne strokovne sejme v Sloveniji in znamenitosti v tujini. Vsakoletno srečanje strojnih šol, kjer sodelujejo dijaki vseh programov omogoča medvrstniško sodelovanje in spoznavanje, prav tako pa sodelovanje v različnih projektih. Dijaki lahko svoje znanje lahko predstavijo tudi na državnem nivoju, kjer  dijaki naše šole dosegajo lepe uspehe.

Za dijake strojne šole, študente in delodajalce, ki sprejemajo naše dijake na praktično izobraževanje organiziramo tematska predavanja, kjer strokovnjaki predstavijo svoja delovna področja ali projekte. Delodajalce tudi vabimo, da izkoristijo potencial ICST za usposabljanje svojih zaposlenih, bodočih zaposlenih in tudi, da del PUD, ki bi ga dijaki sicer opravili pri njih, usmerijo v usposabljanje v ICST. Strnjeno usposabljanje je seveda veliko bolj učinkovito, kot praktični pouk s prekinitvami.

Strojna šola je torej tudi v preteklem desetletju skušala odgovarjati na izzive časa ter slediti novostim na mnogih področjih, ki so povezana s strojništvom in družbenimi dogajanji.

Žal je prav v zadnjem letu epidemija na tem področju močno zarezala v načrte, onemogočila izvedbo tekmovanj, različnih dogodkov in srečanj na šoli ter mednarodnih izmenjav. Takoj, ko bo mogoče, bomo z načrtovanimi izvedbami nadaljevali, saj je to v interesu vseh: tako dijakov, kot tudi šole in širše družbe.


(Število obiskov: 2.432)
Dostopnost